Hledat:  hledej
DoKuchyne.cz
Návrat na hlavní stránku            Nákupní košík            Odeslat e-mail   


OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

 • 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") jsou závazným ustanovením a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi provozovatelem internetových obchodů na doménách dokuchyne.cz a dokoupelny.cz (dále jen "Internetový obchod"), kterým je firma Zengon s.r.o., Pod Bukem 359, Štěchovice, 252 07, Česká republika, IČ: 24825531, DIČ: CZ24825531, registrovaná u rejstříkového soudu v Praze pod spisovou značkou C177852, a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující").
 • 1.2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek Prodávajícího umístěných na adresách dokuchyne.cz, dokoupelny.cz a další související právní vztahy.
 • 1.3. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li druhou smluvní stranou naproti Prodávajícímu spotřebitel, tedy osoba, která neuskutečňuje nákup v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "Spotřebitel"), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“) a Zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Není-li smluvní stranou Spotřebitel, avšak fyzická či právnická osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen "Podnikatel"), řídí se vztahy neupravené Obchodními podmínkami zákonem č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „Občanský zákoník“).
 • 1.4. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 • 1.5. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 • 1.6. Znění Obchodních podmínek může Prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET

 • 2.1. Na základě registrace Kupujícího provedené v Internetovém obchodě může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní (dále jen "Uživatelský účet"). Ze svého Uživatelského rozhraní může Kupující objednávat zboží, prohlížet historii a stav svých objednávek, měnit nastavení Uživatelského účtu, provádět on-line platby objednávek.
 • 2.2. Kupující může provádět objednávání zboží též bez předchozí registrace. V takovém případě dojde k automatickému zřízení Uživatelského účtu Internetovým obchodem a Kupujícímu budou na jeho e-mailovou adresu zaslány přístupové údaje (uživatelské jméno a heslo) k jeho Uživatelskému účtu.
 • 2.3. Při registraci do Internetového obchodu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.
 • 2.4. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany Kupujícího.
 • 2.5. Kupující není oprávněn umožnit užívání Uživatelského účtu třetím osobám.
 • 2.6. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti vyplývající z Kupní smlouvy či Obchodních podmínek.
 • 2.7. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 • 3.1. Webové rozhraní Internetového obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH a všech souvisejících poplatků. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní Internetového obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 • 3.2. Webové rozhraní Internetového obchodu také obsahuje informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží. Tyto informace jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu v objednávkovém formuláři a na stránce Doprava a platba, která je přílohou těchto Obchodních podmínek. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní Internetového obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky, případně u zemí, které jsou vysloveně u příslušných nákladů uvedeny.
 • 3.3. Pro objednání zboží vyplní Kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní Internetového obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku (dále jen "Košík") webového rozhraní Internetového obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako "Objednávka").
 • 3.4. Před zasláním Objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko POTVRDIT v pravé spodní části objednávkového formuláře. Údaje uvedené v Objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení Objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském rozhraní či v Objednávce (dále jen „E-mail kupujícího“).
 • 3.5. Smluvní vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím vzniká odesláním objednávky Kupujícím způsobem popsaným v článku 3.4 Obchodních podmínek. Prodávající na základě objednávky pošle bez odkladu potvrzení objednávky Kupujícímu elektronickou poštou na E-mail kupujícího.
 • 3.6. Objednávku je možné ze strany Kupujícího provést i jiným způsobem než přes webové rozhraní Internetového obchodu (například po telefonu, skype nebo e-mailem). V případě, že Prodávající tento způsob objednání akceptuje, zaeviduje Objednávku do objednávkového systému přímo Prodávající v zastoupení Kupujícího. A poté potvrdí Kupujícímu Objednávku elektronickou poštou, a to na adresu, kterou Kupující Prodávajícímu poskytl. V takovém případě vyžaduje Prodávající po Kupujícím zpětné potvrzení Objednávky a všech údajů v Objednávce uvedených (objednané zboží, cena za zboží, způsob úhrady, způsob doručení zboží, náklady spojené s dodáním zboží, kontaktní údaje Kupujícího). Smluvní vztah v takovém případě vzniká až potvrzením Objednávky ze strany Kupujícího. Toto Potvrzení musí být doručeno elektronickou poštou Prodávajícímu (jako odpověď na e-mail s rekapitulací Objednávky ze strany Prodávajícího).
 • 3.7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily své povinnosti vůči Prodávajícímu.
 • 3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám.
 • 3.9. V případě, že bude Objednávka Kupujícím učiněna s požadavkem na dodatek či odchylku od vlastností zboží prezentovaných na webovém rozhraní Internetového obchodu, a Prodávající není schopen tento dodatek či odchylku zajistit, vyhrazuje si Prodávající právo Kupní smlouvu zrušit.
 • 3.10. Prodávající si vyhrazuje právo zrušit či změnit Objednávku, resp. Kupní smlouvu nebo její část, v případě, že není schopen obstarat požadované zboží v požadovaném množství nebo se výrazným způsobem změnila cena zboží určená dodavatelem nebo má pochybnosti o důvěryhodnosti Kupujícího či údajích uvedených v Objednávce. V případě, že tato situace nastane, Prodávající bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. Případné dohodnuté změny v Objednávce, resp. Kupní smlouvě, zanese Prodávající do objednávkového systému. V případě, že Kupujícímu touto situací vzniknou jakékoliv přeplatky či nedoplatky u Prodávajícího, zavazují se obě smluvní strany tyto finanční položky neprodleně vyrovnat.
 • 3.11. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami, včetně Reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 • 4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Prodávajícímu způsoby, které jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu a to zejména na stránce s objednávkovým formulářem a na stránce Doprava a platba.
 • 4.2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále Kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 • 4.3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je Kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby na základě zaslané faktury je kupní cena splatná do 7 dnů od expedice zboží. V případě bezhotovostní platby předem na bankovní účet nebo on-line platby čeká Prodávající s vyřízením Objednávky až na okamžik přijetí platby.
 • 4.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 • 4.5. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé Kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.
 • 4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté Prodávajícím Kupujícímu nelze vzájemně kombinovat. Aktuálně obecně poskytované slevy může Kupující sledovat ve webovém rozhraní Internetového obchodu na stránce Bonusy a slevy.
 • 4.7. Prodávající vystaví na základě Kupní smlouvy daňový doklad - fakturu, kterou posílá Kupujícímu společně se zbožím. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty.
 • 4.8. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

5. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 • 5.1. Článek 5 těchto Obchodních podmínek se týká pouze Kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem.
 • 5.2. Spotřebitel bere na vědomí, že dle ustanovení §1837 Občanského zákoníku nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, od Kupní smlouvy na dodávku zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, od Kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Spotřebitel jejich originální obal, a od Kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 • 5.3. Spotřebitel bere na vědomí, že v případě odstoupení od Kupní smlouvy nese náklady spojené s navrácením zboží.
 • 5.4. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.2 Obchodních podmínek či o jiný případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením §1829 odst. 1 Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží.
 • 5.5. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Kupní smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od této smlouvy informovat Prodávajícího do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží formou jednostranného právního jednání. Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zaslat na adresu elektronické pošty Prodávajícího, případně na adresu sídla či provozovny Prodávajícího. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu na stránce Kontakty. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využít vzorový formulář poskytovaný Prodávajícím (formát PDF, formát DOC), jenž tvoří přílohu těchto Obchodních podmínek.
 • 5.6. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.4 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odeslání odstoupení od smlouvy Prodávajícímu na adresu sídla či provozovny Prodávajícího. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu na stránce Kontakty.
 • 5.7. Prodávající vrátí Spotřebiteli peněžní prostředky do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy všechny platby, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Vámi zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání námi nabízený). Pro vrácení plateb použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel pro provedení počáteční transakce, pokud Spotřebitel neurčí jinak. Platba nebude vrácena dříve, než Spotřebitel zboží Prodávajícímu předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 • 5.8. Kupující bere na Vědomí, že pokud je vrácené zboží poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, může Prodávající uplatnit na Spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok proti nároku Kupujícího vrácení Kupní ceny. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti.
 • 5.9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Spotřebitelem, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.
 • 5.10. V případech, kdy má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, je Prodávající také oprávněn kdykoliv od Kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží Kupujícím. V takovém případě vrátí Prodávající Kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený Kupujícím.

6. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 • 6.1. Způsob doručení zboží je Kupujícím zvolen prostřednictvím objednávkového formuláře webového rozhraní Internetového obchodu. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího mimo standardní způsoby nabízené Prodávajícím ve webovém rozhraní Internetového obchodu, a to zejména na stránce Doprava a platba a na stránce s objednávkovým formulářem, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 • 6.2. Je-li Prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené Kupujícím v objednávce, je Kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li Kupující zboží při dodání, je Prodávající oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit.
 • 6.3. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v Objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 • 6.4. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že obal zásilky obsahující zboží byl neporušen.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADNÉ DODÁNÍ, ZÁRUKA, REKLAMACE

 • 7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními §1914 až 1925, §2099 až 2117 a §2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
 • 7.2. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s Kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s Kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti Kupní smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tom odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 • 7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 Obchodních podmínek se nepoužijí u zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.
 • 7.4. V případě, že věc při převzetí Kupujícím není ve shodě s Kupní smlouvou (dále jen „Rozpor s kupní smlouvou“), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího Kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou věci nebo její opravou. Prodávající se s Kupujícím mohou dohodnout na řešení ve formě přiměřené slevy z ceny. Není-li možné ze strany Prodávajícího zajistit výměnu, opravu či se smluvní strany nedohodnout na slevě, má právo Kupující od Kupní smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím věci o rozporu s Kupní smlouvou věděl nebo rozpor s Kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s Kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.
 • 7.5. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá Prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s Kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (dále jen "Záruka").
 • 7.6. Práva Kupujícího vyplývající z odpovědnosti Prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti Prodávajícího, uplatňuje Kupující u Prodávajícího na adrese sídla či provozovny Prodávajícího. Tyto kontaktní údaje jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu na stránce Kontakty. Za okamžik přijetí reklamace se považuje okamžik, kdy Prodávající obdržel od Kupujícího reklamované zboží.
 • 7.7. Kupující je při podávání reklamace povinen doložit, že zboží nakoupil u Prodávajícího (například kopie faktury), reklamované zboží a podrobný popis závady. Pro urychlení reklamace doporučujeme zaslat společně se zbožím vyplněný Reklamační list poskytovaný Prodávajícím (formát PDF, formát DOC).
 • 7.8. V případě oprávněné reklamace je zboží Kupujícímu bezplatně opraveno. Pokud se jedná o neodstranitelnou závadu, je zboží vyměněno za nové. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční lhůta.
 • 7.9. Lhůta pro vyřízení reklamace je třicet (30) kalendářních dnů, pokud se Kupující s Prodávajícím nedohodnou jinak. Jestliže nebude lhůta dodržena, má Kupující právo na výměnu vadného zboží za nové nebo na odstoupení od Kupní smlouvy. Kupující má nárok na odstoupení od Kupní smlouvy také v případě, že se v záruční době vyskytla vada, která je podstatným porušením Kupní smlouvy.
 • 7.10. Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě opotřebení věci jejím obvyklým užíváním, neodbornou manipulací a používáním v rozporu s návodem či uživatelskou příručkou, poškození živly (např. voda, oheň či blesk apod.), poškození nadměrným zatěžováním, poškození zboží při přepravě reklamovaného zboží od Kupujícího k Prodejci.
 • 7.11. Na Dárky, které jsou poskytované zdarma, nelze uplatňovat žádná práva Spotřebitele. Takové zboží splňuje podmínky darovací smlouvy a veškeré normy podle platné legislativy ČR.

8. DALŚÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 • 8.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé Kupní ceny zboží.
 • 8.2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní Internetového obchodu.
 • 8.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní Internetového obchodu. Webové rozhraní Internetového obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 • 8.4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení §1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 • 8.5. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.
 • 8.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu §1765 odst. 2 Občanského zákoníku.
 • 8.7. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ, UKLÁDÁNÍ COOKIES

 • 9.1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
 • 9.2. Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo (dále společně vše jen jako „Osobní údaje“).
 • 9.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z Kupní smlouvy, pro účely vedení Uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení Kupujícímu.
 • 9.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při Objednávce provedené z webového rozhraní Internetového obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
 • 9.5. Zpracováním osobních údajů Kupujícího může prodávající pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží nebudou osobní údaje Prodávajícím bez předchozího souhlasu Kupujícího předávány třetím osobám.
 • 9.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 • 9.7. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 • 9.8. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího nebo Zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby Prodávající nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo Zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo Zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 • 9.9. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 • 9.10. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Prodávajícího na E-mail Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Prodávajícím na E-mail Kupujícího.
 • 9.11. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.

10. DORUČOVÁNÍ

 • 10.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na Email Kupujícího uvedený v jeho Uživatelském účtu.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 • 11.1. Pokud vztah související s užitím webového rozhraní Internetového obchodu nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • 11.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
 • 11.3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.
 • 11.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 • 11.5. Veškeré fakturační, doručovací a kontaktní údaje Prodávajícího jsou uvedeny ve webovém rozhraní Internetového obchodu, zejména na stránce Kontakty.
 • 11.6. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. března 2017. Předchozí Obchodní Podmínky jsou archivovány Prodávajícím.
Tyto podmínky neplatí pro velkoobchodní zákazníky.

(všechny ceny v našem internetovém obchodě jsou zobrazovány včetně daně z přidané hodnoty.)
V našem internetovém obchodě můžete platit on-line:
Gopay platby

DoKuchyne.cz - prvotřídní nádobí a doplňky do kuchyně a jídelny
http://www.dokuchyne.cz
Provozovatel: Zengon s.r.o., Pod Bukem 359, Štěchovice, 252 07, ČESKÁ REPUBLIKA, IČ: 24825531, DIČ: CZ24825531
Telefon: 605 424 333, e-mail: info@dokuchyne.cz
VÁŠ NÁKUPNÍ KOŠÍK

Váš nákupní košík je prázdný

podívat se do košíku


PŘIHLÁŠENÝ UŽIVATEL

Nikdo není přihlášený

přihlásit

registrovatDoprava zdarma nad 3.000 Kč

NOVINKY E-MAILEM

Zaujal Vás náš sortiment? Vyplňte zde svůj e-mail a my Vás budeme informovat o všech novinkách a výrazných slevách.


Poslední zpravodaj s novinkami si můžete prohlédnout zde

KONTAKTY

DoKuchyne.cz

Podolská 50
147 00  PRAHA - Podolí

Telefon: 270 004 723

Mobil: 605 424 333

E-mail: info@dokuchyne.cz

podrobněji